top of page

MATERIAIS

Informe Proxecto Xerf@

Caride Gómez, Jose Antonio e Pose Porto, Héctor (Coords.) (2020). Proxecto XERF@. Formación e profesionalización da acción cultural pública en Galicia. Informe.

EDUGA_XERFA.JPG

Candia Durán, Francisco Xosé e Ferreiro Núñez, Xesús (2021). Proxecto XERF@. Estudo sobre a formación e a profesionalización da acción cultural pública en Galicia. Revista Galega do Ensino, 82. http://www.edu.xunta.gal/eduga/2174/investigacion/proxecto-xerf

interea

Iniciándose o século XXI, entre os anos 2001-2009, un amplo equipo de persoal docente e investigador das Universidades de A Coruña (UdC) e Santiago de Compostela (USC),  profesionais da xestión cultural, creadores e artistas, etc., coa participación ou colaboración de responsables políticos, técnicos ou con funcións administrativas na Deputación Provincial da Coruña, participaron activamente no deseño e desenvolvemento do proxecto interea. Unha expresión de orixe latina, reconvertida nun acrónimo: Iniciativas e Recursos no Territorio para a Acción Educativa e Cultural Local.

 

Na articulación destas palabras facíase explícita a vontade de recoñecer e poñer en valor a investigación, formación e a transferencia/divulgación de coñecemento á sociedade, procuradas polo quefacer educativo e sociocultural cotiá nos concellos da provincia da Coruña, en diálogo coas súas Universidades, alentado polos convenios de colaboración subscritos nese período.

 

Recuperando boa parte das actuacións promovidas, o que mostramos nesta Web reflicte algúns dos resultados mais tanxibles deste suxestivo proxecto, fundamentalmente na publicación impresa e/ou dixital da revista interea visual, dos cadernos temáticos, de varios informes de investigación, así como dalgunhas das actas derivadas dos foros e congresos convocados.

Compartimos tamén outros estudos e investigacións, realizados por outros grupos de investigación e colectivos profesionais, que traballan en liñas de pescuda próximas ao Proxecto Xerfa.

Estudos previos 

Interea Visual

Cadernos Interea

Outros materiais de interese

RES

RES

RGE

RGE

Estuos previos

O proxecto analiza a evolución do concepto de cultura en España, da profesión de xestor cultural; os principais axentes culturais que actúan no noso país; e os principais cambios que supón o proceso de Bolonia nas Universidades españolas.

Este texto, que parte dos documentos de Valencia, Navarra e Andalucía recibe o denominación de Documento Cero da Xestión Cultural en España e describe os obxectivos estratéxicos que se propoñen dende a Federación e as distintas asociacións

O autor presenta un percorrido polas distintas intervencións realizadas no VII Seminario Internacional do Observatorio Cultural do Proxecto Atalaya. Todas as presentacións reflectiron, desde diferentes puntos de vista, sobre a figura do responsable cultural e o problema da súa formación, sendo o problema central é a concreción de que contido, con que intensidade e que perfil profesional debes configurar O modelo de formación deste profesional.

Acomete o estudo do perfil do xestor cultural como peza clara para poder analizar a evolución da profesión e contribuír á consolidación desta figura por parte das institucións públicas, privadas e do resto da sociedade.

Este artigo analiza ata que punto está consolidado o marco profesional dos/as xestores culturais que contribuíron a definir dito marco, en comparación coas xeracións de xestores incorporados en décadas posteriores. Por último preséntanse de forma breve algúns apuntes para desenvolver a profesión nos próximos anos.

O presente documento pretende abordar a situación dos/as profesionais que participaron da enorme evolución que o sector cultural experimentou nos últimos anos.

O obxectivo desta investigación foi a identificación de competencias xenéricas e específicas que o perfil emerxente do xestor cultural municipal require nun contexto de transformación do sector .

A xestión cultural é unha profesión que adolece da indefinición da cualificación que debe ter quen exerce esta profesión. Neste informe ofrécese unha descrición dos posibles postos de traballo nos departamentos de cultura na administración (local).

Estudo de carácter avaliativo-diagnóstico que analiza a realidade do quefacer municipal na provincia de A Coruña, tomando como referente os ámbitos de cultura, xuventude e deporte.

Estudo avaliativo das carencias, das necesidades a das demandas dos/as responsables técnicos das institucións de titularidade pública e privada no ámbito da xestión e da acción cultural en Galicia.

Interea Visual
Interea visual 00

Interea visual 00

Interea visual 01

Interea visual 01

Interea visual 02

Interea visual 02

Interea visual 03

Interea visual 03

Interea visual 04

Interea visual 04

Interea visual 05

Interea visual 05

Interea visual 06

Interea visual 06

Interea visual 07

Interea visual 07

IntereaVisual_10

IntereaVisual_10

Interea visual 08

Interea visual 08

Interea visual 9

Interea visual 9

Cadernos de Interea
Caderno temático 1

Caderno temático 1

Caderno temático 2

Caderno temático 2

Caderno temático 3

Caderno temático 3

Caderno temático 4

Caderno temático 4

Caderno temático 5

Caderno temático 5

Caderno temático 6

Caderno temático 6

Caderno de arte

Caderno de arte

Actas interea

Actas Intera
Actas Interea 2007

Actas Interea 2007

Actas Interea 2004

Actas Interea 2004

Actas Interea 2002

Actas Interea 2002

Coñeces outro material de interese? 

Axúdanos a enriquecer o listado de materiais compartindo as túas propostas.

bottom of page